Të nderuar lexues te faqes, kliente e Tatimpagues !

Ju njoftojmë se në bazë të Udhëzimit nr. 6/2, datë 19.03.2015 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, botuar në fletoren zyrtare Nr. 45 datë 26.03.2015, afati përfundimtar i dorëzimit në mënyrë elektronike i librave të shitjes dhe blerjes është data 10 e muajit që pason periudhën tatimore që deklarohet.

Ky njoftim eshte marre nga faqa e Tatimeve.

Faleminderit!