Te nderuar Tatimpagues,

Ne ndryshimin e fundit ne ligjin per Procedurat Tatimore (Ligji 99/2015 date 23.09.2015 Botuar ne F.Zyrtare 187 dhe qe hyn ne fuqi me daten 11.11.20 15) te gjithe tatimpaguesit jane te detyruar qe sipas nenit 46 të afishojne në një vend të dukshëm, në adresën ku kryhet veprimtaria (dhe aty ku ka adresa sekondare), një njoftim për blerësin në përputhje me këtë nen ku te theksohet qe blerësit, person fizik, juridik ose individ, i lind e drejta të mos kryejë transaksionin për vlerën e mallit ose shërbimit të ofruar, nëse shitësi nuk lëshon faturën tatimore ose kuponin tatimor, në përputhje me këtë ligj.

Mos afishimi i ketij njoftimi denohet me 500.000 leke

Ndër masat kryesore që forcohen nga këto ndryshime janë:
-10 fishimi o gjobës për mosdeklarim punonjësish për biznesin e vogël, në 500 mijë lekë;
-gjobë 500 mijë lekë dhe kallëzim penal për mosdeklarim real të pagës;
-Gjobë 500 mijë lekë për mosdeklarim adrese;
-e drejta për të mos paguar nëse nuk merr faturën;
-ndalimi I shumicës për të shitur mallra tek individët; konfiskim i deri në 50% të xhiros nëse ke detyrime
– Gjobë 10 milionë lekë për tregtuesit e shumicës, që tregtojnë mallin pa dokumente tatimore
-Moslëshimi i kuponit, gjoba për biznesin e vogël 10 fishohet nga 50 mijë në 500 mijë lekë

Nder te tjera me poshte gjeni ndryshimet te cilat do te jene te zbatueshme ne LIGJIN PER PROCEDURAT TATIMORE 2015

1 * Per tavan te gjobave qe lidhen me nje detyrim tatimor.* Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 Neni nr. 111. *Gjoba e vendosur ne lidhje me nje detyrim tatimor nuk mund te kaloje 100 perqint te detyrimit tatimore.
2 * Mos regjistrimi ose perditesim i te dhenave (ndryshim adrese,forme juridike, hapje NIPT sekondare, lloj veprimtarie etj) *Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008  Neni nr. 112.

*Gjobe 10 000 leke per cdo shkelje OJF-te dhe Tatimpaguesit e tatimit te thjeshtuar te fitimit
*Gjobe 15 000 leke per cdo shkelje Tatimpaguesit e tjere
3 *Ushtrimi veprimtarise tregetare pa u regjistruar dhe kur malli eshte me dokumenta te rregullta* Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008  Neni nr. 41 * Gjobe 500 000 leke per çdo Tatimpagues

4 * Mosdorezim deklarate tatimore ne afat * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 Neni nr. 113. * Gjobe 10 000 leke per cdo deklarate

5 * Mos pagim ne afat i detyrimeve tatimore * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 Neni nr. 114. pika 1 * Gjobe 0.06 % e detyrimit te pa paguar per cdo dite. Por jo me shume se 365 dite kalendarike.
6 * Mos pagim ne afat i kesteve te tatimit mbi fitimin dhe tatimin e thjeshtuar mbi fitimin* Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 Neni nr. 114/1. *Gjobe ne masen 15 % te shumes te kestit te pa paguar

7 * Ulja e teperices kteditore te tvsh-se * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008. Neni nr. 114.pika 2.* Gjobe 0.06 % e detyrimit te pa paguar per cdo dite. Por jo me shume se 365 dite kalendarike.
8 * Dorezimi i nje deklarate tatimore te pasakt me detyrim per pagese* Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 Neni nr. 115.pika 1. * Gjbe 0.06 % e detyrimit te pa paguar per cdo dite.  Por jo me shume se 365 dite kalendarike.
9 * Dorezimi i nje deklarate tatimore te pasakt me ulje te teperices kreditore* Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 Neni nr. 115.pika 2. * Gjobe 0.06 % e uljes se teperices kreditore per cdo dite. Por jo me shume se 365 dite kalendarike.
10 * Transferimi i çmimit. Mosparaqitja në kohë e Njoftimit te transaksioneve vjetore të kontrolluarae * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 Neni nr. 115/1.pika 1. * Gjobe 10.000 leke per cdo muaj vonese
* Transferimi i çmimit. Mos pagimi ne afat Rregullimi i detyrimeve tatimore* Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 Neni nr. 115/1.pika 2.* Gjobe 0.06 % e detyrimit te pa paguar per cdo dite. Por jo me shume se 365 dite kalendarike.
* Transferimi i çmimit. Rivleresim i deklaruar Rregullimi i detyrimeve tatimore* Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 Neni nr. 115/1.pika 3. * Vetem detyrim dhe interesa  * Pa gjoba
11 * Dorezim deklarate te pavertete apo informacion jo real qe ka sjelle pasaktesi ne llog e detyrimit tatimor (evazion fiskal)* Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 Neni nr. 116. pika 1 * Gjobe ne masen 100  %  e diferences se detyrimit tatimor te rezultuar

12 * Evazion tatimor konsiderohet edhe rastet e denimit sipas nenit 119 pika 1 mos deklarimi i te punesuarve * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 Neni nr. 116. pika 2 germa a * Gjobe ne masen 100 % e diferences se detyrimit tatimor te rezultuar

13 * Envazion tatimor konsiderohet edhe rastet e denimit sipas nenit 121 pika 3 Levizja ose ruajtja e mallit pa dok.tatimore * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 Neni nr. 116. pika 2 germa a * Gjobe ne masen 100 % e diferences se detyrimit tatimor te rezultuar

14 * Evazion tatimor konsiderohet edhe rastet e denimit sipas nenit 122 pika 1 germa “a” dhe “b” Nuk instalon paisje fiskale ose Nuk leshon kuponin tatimor * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008  Neni nr. 116. pika 2 germa a. *Gjobe ne masen 100 % e diferences se detyrimit tatimor te rezultuar

15 * Mos mbajtja e tatimit ne burim (qera etj) (Vetem per agjentet tatimore dhe te taksave)  * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 Neni nr. 117.* Gjobe 50 % e vleres se detyrimit te pambledhur apo shmangur

16 * Mos mbajtja e sakte e librave, rregjistarve, dhe dokumentacionit sipas ketij ligji * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 Neni nr. 118.

*Gjobe 10 000 leke per cdo shkelje B. Vogel
*Gjobe 50 000 leke per cdo shkelje te tjeret
17 * Mos deklarimi i cdo punonjesi ne tatime 24 ore para marrjes ne pune, me kontroll ne vend * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 Neni nr. 119, pika 1

*Gjobe 500 000 leke per çdo Tatimpagues hera e pare
*Ndjekje penale hera e dyte
18 * Shkelja e afatit te deklarimit te punonjesve ne konstatim nga zyra * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 Neni nr. 119, pika 2 *Gjobe 10000 leke per cdo deklarate te pa dorzuar apo te dorzuar jashte afatit.

19 * Shkelja e afatit te deklarimit te punonjesve per largim nga puna brenda 10 diteve* Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008  Neni nr. 119, pika 3 * Detyrimi vleresohet deri ne daten e deklarimit te tyre ne organet tatimore.
20 * Mos deklarimi i pages reale te cdo te punesuari * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 Neni nr. 119/1   *Gjobe 500 000 leke per çdo Tatimpagues hera e pare
* Ndjekje penale hera e dyte
21 * Pagese/arketime me para ne dore mbi 150 000 leke* Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 Neni nr. 120.  * Gjobe ne masen 10 % e vleres te sejcilit transaksion

22 * Mallra te pashoqeruar me dokument tatimor : ne ruajtje, perdorim, transport, etj * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 Neni nr. 121, pika 1 dhe 2.

* Konfiskim malli.
* Zevendesim I konfiskimit ( kthimi I mallit) behet vetem me pagese te menjehereshme te nje gjobe te barabarte me vleren e tregut te ketij malli
23 * Personi i identifikuar i pa regjistruar * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 Neni nr. 121, pika 3.* Konfiskim te te gjithe mallit qe mban ne ruajtje, perdor apo trasporton. Ndjekje penale
24 * Shitje mallra te pashoqeruar me dokument dhe mallra te pashoqeruar me dokument tatimor : ne ruajtje, perdorim, transport, etj *Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 Neni nr. 121, pika 4

*Gjobe 10.000.000 leke.
*Konfiskim malli.
*Rivleresim te te ardhurave per 6 muaj.
*Ndjekje penale hera e dyte
25 * Mos marrja e paisjes fiskale dhe kur eshte marre, mos perdorimi i saj, kur * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008, neni 122, pika 1.

a. Nuk ka paisje fiskale * Per germen (I) Hera e Pare Gjobe 50 000 leke
* Per germen II. Hera e Dyte Konfiskim te te gjtihe mallit
* Per germen III. Hera e Trete Konsiderohet Evazin fiskal dhe ndjekje penale
b. Nuk leshon kupon tatimor * Per germen I, Hera e Pare Gjobe 200 000 leke dhe 50 000 leke B.Vogel
* Per germen II. Hera e Dyte Gjobe 300 000 leke dhe 100 000 leke B.Vogel
* Per germen III. Hera e Trete Konsiderohet Evazin fiskal dhe ndjekje penale
b. i ) Nuk leshon kupon tatimor * Gjobe 500 000 leke hera e pare
b. ii ) Nuk leshon kupon tatimor * Ndjekje penale hera e dyte
b. iii ) Me fature por pa kupon * Gjobe 500 000 leke
c. Leshon bilete pa tere elementet * Gjobe 30 000 leke
c. Leshon bilete pa tere elementet * Gjobe 100 000 leke
ç. Cmimi kuponit i # nga i afishuar * Gjobe 30 000 leke
d. Nuk afishon poster per detyrim marrje kuponi tatimor nga bleresi * Gjobe 20 000 leke
d.1. Nuk afishon poster qe bleresi s’paguan kur nuk ka dok.tatimor * Gjobe 500 000 leke
dh. Nuk mban kopje te gjurmes se kuponit tatimor * Gjobe 30 000 leke
e. Nuk ben fature per qarkullimin e realizuar te mallrave.* Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008, neni 124.
Gjobe 100 % te detyrimit tatimor
ë. Nuk mban liber llogarie per qarkullimin e mallrave * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008, neni 118.
Gjobe per cdo rast 10 000 leke B.V. dhe 50 000 leke B.M etj
f. Nuk merr me qera paisje rezerve * Gjobe 50 000 leke Shfuqizuar
g. Nuk miremban paisjen fiskale * Gjobe 40 000 leke
gj. Nuk njofton per defektet dhe nuk ploteson librezen e pais fis. * Gjobe 25 000 leke
h.Perdor paisje fiskale qe nuk jane * Konfiskim te mallit gjendje
te njohura nga legjislacioni * Ndjekje penale
26 * Mos leshim bilete sherbimi me vlere te parashtypur (transp, turiz, art, kulture) etj * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008, Neni 122, pika 3 * Gjobe 10 000 leke per cdo bilete te paleshuar
27 * Prishja e shenjave dalluese per bllokimin te veprimtarise* Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008, Neni 122, pika 4 * Konfiskim  te te gjith sasise se mallit
28 * Mos leshimi i fatures tatimore, defteses, kuponit apo fatures tatimore me TVSH * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 Neni nr. 124. pika 1 * Gjobe 100% e detyrimit tatimore te pa deklaruar
29 * Mos leshimi i fatures tatimore, defteses, apo fatures tatimore me TVSH nga tatimpaguesi qe shet mallra me shumice * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 * Neni nr. 124. pika 2 * Gjobe 100% e detyrimit tatimore te pa deklaruar
* Gjobe 10.000.000 leke.
* Rivleresim te te ardhurave per 6 muaj.
* Ndjekje penale
30 * Shitja me kupon mbi 10 % te xhiros mujore te te njejtes periudhe te vitit kaluar * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 * Neni nr. 124. pika 3

* Tvsh-ne e mallit si shitje me pakice per pjesen mbi 10%
* Gjobe 100% e te vleres se tvsh-se
31 * Shitja me kupon per konsumatorin final pas dt.31.03.2016 kur shitjet jane me shumice * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 * Neni nr. 124. pika 4 * Gjobe 100% e te vleres se tvsh-se

32 * Mosmarrja e kuponit tatimor nga bleresi * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 * Neni nr. 125  * Gjobe ne vleren 1 000 leke.
33 Refuzim per dhenje informacioni te kerkuar ne baze te ligjit * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 * Neni nr. 126.* Gjobe ne masen 10 000 – 50 000 leke  per cdo shkelje
34 * Pengim i kontrollit ose hetimit tatimor * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 * Neni nr. 127. pika 1 dhe 2 * Gjobe ne masen 100 000 leke B.V. dhe 1 000 000 leke B.M.
Te drejten e vendimit e ka Drejtori i Drej.Rajonale Tatimore
35 * Kur ka te dhena te besueshme per fshehje te informacionit per gjendjen ekonomiko-financiare * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 * Neni nr. 127. pika 3 * Sekuestrim dokum. pajisjeve kompjuterike e fiskale dhe mjete të tjera të mbajtjes së dok. të tatimpaguesit në mjediset e ushtrimit të vep. së tij.
36 * Leshim fature tatimore te pasakte * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 * Neni nr. 128. pika 1, 2 dhe 3.

1. Kur ka ulje te detyrimit, denohet me gjobe sa 50 % e detyrimit te fshehur
2. Ku ka pasaktesi te elementeve te fatures (ora,data, etj) , pa efekte
ekonomike, denohet me gjobe 10 000 leke per shkelje
3. Kur leshon fature me tvsh B.V. Denohet me vlere tvsh-je dhe 50% gjobe.
37 * Kur nepermjet “Autongarkeses se Tvsh-se personi tatushem bleres kryen shkelje * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008,  * Neni nr. 128/1
– Nuk leshon fature me tvsh pa pasoje pagese * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008, neni 118. germa “a”
Gjobe per cdo rast 10 000 leke B.V. dhe 50 000 leke B.M etj
– Nuk leshon fature me tvsh me pasoje pagese  * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008, neni 118.germa “b”
Gjobe 100% e detyrimit tatimore te fshehur
– Leshim fature tatimore te pasakte  * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008, neni 128 pika 1,2 dhe 3 germa “c”
*1. Kur ka ulje te detyrimit, denohet me gjobe sa 50 % e detyrimit te fshehur
*2. Ku ka pasaktesi te elementeve te fatures (ora,data, etj) , pa efekte ekonomike, denohet me gjobe 10 000 leke per shkelje
*3. Kur leshon fature me tvsh B.V. Denohet me vlere tvsh-je dhe 50% gjobe.
– Leshim i fatures me tvsh te rregullt por te pa deklaruar me pasoje ne tvsh-ne e pagueshme *Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008, neni 115 germa “ç” * Gjobe 0.06 % e detyrimit te pa paguar per cdo dite. Por jo me shume se 365 dite kalendarike.
38 * Kur numrat IMEI nuk i ngarkon ose ngarkon informacion te pasakte* Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008, * Neni nr. 128/2  * Gjobe 30.000 leke per çdo mosngarkim ose ngarkim jo të saktë
 39 * Certifikimi i P.F. per qellime fiskale kur dalin detyrime tatimore per subjektin qe kontrollohet* Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008, * Neni nr. 128/3* Gjobe te barabarte me detyrimin tatimor te nxjerrenga kontrolli ne shoq. e  certifikuar nga shoqeria audituese
40 * Mos afishim i cmimeve te shitjes * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 * Gjobe 35 000 leke B.V.,
* Neni nr. 130. * Gjobe 65 000 leke B.M.
40 * Mos afishim i cmimeve te shitjes * Ligji Nr. 9920, date 19.05.2008 * Neni nr. 130. * Gjobe 500.000 leke

Informacion i perditesuar nga DA-Consulting @Tetor 2015