Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve ka publikuar materialin informues me te cilin informon Tatimpaguesin lidhur me menyren se si do te funksionoje kontrolli i bizneseve.

Në kuadër të proçesit të formalizimit të ekonomisë shqiptare, administrata fiskale kontrollon nëse aktiviteti ekonomik ushtrohet korrekt, sipas ligjeve, nga subjekte të regjistruara. Ajo kontrollon në vend bizneset për të evidentuar nëse janë deklaruar dhe paguar saktë tatimet dhe taksat.

Se fundi DPT ka publikuar skemen mbi te cilen ajo do te bazoje kontrollet e saj!

Materiali informues! shiko ketu