Mjete ndihmese

Tabelat me poshte do tju ndihmojne te llogarisni pagen neto dhe pagen bruto per efekte te deklarimeve ne listepagese, duke marre per baze minimumin 30,000 lek dhe maksimumin 132,312 lek per Kontributet shoqerore.