Mjete ndihmese

Tabelat me poshte do tju ndihmojne te llogarisni pagen neto dhe pagen bruto per efekte te deklarimeve ne listepagese, duke marre per baze minimumin 26,000 lek dhe maksimumin 114,670 lek per Kontributet shoqerore.

Regjistrohu